• English
  • Bulgarian
 
 
 
 
Органично животновъдство в полза на биоразнообразието и хората в Котленска планина Печат
Номер на проекта: 219
Описание: Създаване на поминък на местното население в Котленска планина и опазване на биоразнообразието, чрез иницииране и развитие на производство на биологична животинска продукция. Създаване на демонстрационна биологична овцевъдна и говедовъдна ферма и производство на биологични фуражни култури. Въвличане на местната общност и създаване на местна марка за биологична продукция. Опазване и поддържане местообитанията на световно застрашени видове.
Период: 19.07.2010 - 01.07.2011
Продължителност: 12
Тип: Проект
Статус: Изпълнява се
Местоположение: Котел, Медвен, Боринци, Тича, Нейково, Кипилово, Община Котел, Област Сливен, Район Югоизточен, Защитена зона Котленска планина
Тематична област от Националната стратегия: Устойчиво земеделие
Сфера на ГЕФ:
  %: Финансиране от ПМП: Отчетени разходвани ПМП средства: Общо финансиране: Отчетени разходвани средства:
Биоразнообразие 80.00 21576.80 0.00 48787.20 0.00
Коментари по Оперативни програми на ГЕФ:
Изменение на климата 10.00 2697.10 0.00 6098.40 0.00
Коментари по Оперативни програми на ГЕФ:
Деградация на земите 10.00 2697.10 0.00 6098.40 0.00
Коментари по Оперативни програми на ГЕФ:
Оперативна програма на ГЕФ: ОП 13: Защита и устойчиво ползване на важно за селското стопанство биологично разнообразие
ОП 12: Интегрирано управление на екосистеми
ОП 15: Устойчиво управление на земите
Индикатори за въздействие:
Биоразнообразие Брой глобално значими видове 4.00
Биоразнообразие Територия с глобално значение за БР защитена или управлявана по устойчив начин, в ха 270.00
Изменение на климата Брой нововъведения или нови технологии разработени или въведени 1.00
Деградация на земите Земя, управлявана от даден проект по устойчив начин, в ха 120.00
Намаляване на бедността Стойност на увеличения приход за възползвалите се индивиди, в щ.д. 8000.00
Намаляване на бедността Брой възползвали се индивиди 45.00
Предоставяне на правомощия Брой на ОО/НПО, които са участвали/привлечени 3.00
Предоставяне на правомощия Брой участвали жени 25.00
Предоставяне на правомощия Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с местните власти 1.00
Предоставяне на правомощия Брой и тип подкрепящи взаимовръзки, установени с националните власти 1.00
Предоставяне на правомощия Брой участвали мъже 60.00
Индикатори за резултат:
Ускорено развитие на устойчиво земеделие и производство на храни в територии със световно значимо биоразнообразие и проблеми/рискове, свързани със земите Брой хора, въвлечени в схеми за устойчиво земеделие 0.00
Ускорено развитие на устойчиво земеделие и производство на храни в територии със световно значимо биоразнообразие и проблеми/рискове, свързани със земите Брой запазени застрашени от изчезване местни породи животни /сортове 0.00
Ускорено развитие на устойчиво земеделие и производство на храни в територии със световно значимо биоразнообразие и проблеми/рискове, свързани със земите Брой привлечени компании, занимаващи се с производство на храни 0.00
Ускорено развитие на устойчиво земеделие и производство на храни в територии със световно значимо биоразнообразие и проблеми/рискове, свързани със земите Брой сертифицирани биологични продукти/храни. 0.00
Партньори по проекта: Фонд за дивата флора и фауна - София
Общ бюджет на проекта: 60984.00 USD
Отчетени разходвани средства: 0.00 USD
Финансиране от ПМП: 26971.00 USD
Отчетени разходвани ПМП средства: 0.00 USD
Дата на внасяне на предложение за финансиране: 06.04.2010
Дата на внасяне в ПМП: 04.03.2010
Решение на НК: 14.03.2010
Решение на НУС: 14.05.2010
Номер на договора: BUL/SGP/OP4/Y3/RAF/10/39
Дата на договора: 19.07.2010
Дата на анекс към договора: 27.07.2011
Дата на удължаване на проекта: 30.11.2012
Кандидат:  
Име: Фонд за дивата флора и фауна
Населено място: Благоевград
Пощенски код: 2700
Пълен адрес: П.К. 78, ул. "Иван Михайлов" 49, стая 327
E-mail: pirin@fwff.org
Ръководител на проекта:  
Име: Емилиян
Фамилия: Стойнов
Телефон: 073 88 14 40
Факс: 073 88 14 40
E-mail: pirin@fwff.org
Интернет сайт на проекта: fwff.org/projects/bioKotel
Съфинансиране:
Тип на организацията: Име на организацията: Нефинансов принос
(USD):
Разходван нефин. принос
(USD):
Финансов принос
(USD):
Разходван фин. принос
(USD):
Кандидата Фонд за дивата флора и фауна 12203.00 0.00 17898.00 0.00
Национална НПО Фонд за дивата флора и фауна - София 2034.00 0.00 1878.00 0.00
График на отчитане:
Съгласно
договора:
Дата на внасяне
на отчет:
01.11.2010 01.06.2011
31.12.2012
График на траншовете:
Съгласно
договора:
Дата
на превода:
Сума:
30.07.2010    27.07.2010    8090.00
01.12.2010    02.06.2011    16180.00
01.02.2013        2701.00
Сума приведена към момента: 24270.00
Прикрепени документи:   Проектът (252 KB)
  Първи отчет до 30 март 2011 (116 KB)


[търси отново] [назад към резултатите от търсенето]
 
 
 
 
(C) 2006 Програма за малки проекти
eXTReMe Tracker