Индикатори и постигнати цели
Понеделник, 06 Януари 2014 20:22

Индикатор

argaiv1604

Брой Проекти

Цел

Постижение

Разходна ефективност (субсидии)

Разходна ефективност (общо)

Брой предпазени биологични видове от глобална значимост

43

352.00

261.00

1 658,82 USD

822 449,66 USD

Хектари земя,  с глобална значимост за биоразнообразието, защитена или устойчиво управлявана от проект

35

981884.80

701288,56

0,52 USD

692 224,19 USD

Брой иновации или разработени/приложени                   нови технологии

5

6.00

5.00

10 728,75 USD

95 545,57 USD

Брой местни политики, засегнати в областта на биоразнообразието

16

50.00

40.00

2 961,80 USD

238 506,42 USD

Брой национални политики, засегнати в областта на биоразнообразието

2

1.00

2.00

6 899,71 USD

40 633,47 USD

Тонове CO2 намалени или избегнати чрез енергоефективни и възобновяеми енергийни технологии или прилагане на устойчиви спрямо околната среда транспортни практики, въведени от ПМП

26

386206.32

215020,49

1,49 USD

687 001,44 USD

Брой иновации или разработени/ приложени нови технологии

56

94.00

110

7 339,63 USD

1 679 548,35 USD

Брой местни политики, засегнати в областта на изменението на климата

19

47.00

57.00

4 264,54 USD

480 344,80 USD

Брой национални политики, засегнати в областта на изменението на климата

2

1.00

10.00

9 041,48 USD

165 402,80 USD

Понижаване отделянето на замърсители в международни води, понижаване отделянето на азот в международни води (Кг)

4

1307.02

971.00

13,43 USD

23 238,96 USD

Понижаване отделянето на замърсители в международни води, понижаване отделянето на фосфор в международни води (Кг)

4

584.00

1267.00

10,29 USD

23 237,76 USD

Понижаване отделянето на замърсители в международни води, понижаване отделянето на твърди отпадъци в международни води (г/л)

1

113.52

113.52

6,20 USD

992,01 USD

Брой иновации или разработени/приложени нови технологии

12

11.00

14.00

7 360,49 USD

162 082,36 USD

Брой местни политики, засегнати в областта на международните води

1

4.00

-

-

Брой иновации или разработени/ приложени нови технологии

5

34.00

14.00

7 360,49 USD

162 082,36 USD

Хектари разрушена земна площ

6

1251.40

1352,05

17,88 USD

45 784,81 USD

Хектари устойчиво управлявана земна площ

22

4599.10

4822.75

37,69 USD

501 381,42 USD

Брой иновации или разработени/приложени нови технологии

14

49.00

46.00

2 145,42 USD

170 354,78 USD

Брой местни политики, засегнати в областта на разрушаването на земната повърхност

5

9.00

12.00

1 397,19 USD

34 451,28 USD

Брой национални политики, засегнати в областта на разрушаването на земната повърхност

2

3.00

1.00

16 301,67 USD

35 743,00 USD

Обща парична стойност (в щатски долари) на устойчиво създадените екологични блага, които са полезни за участниците в проектите или за обществото като цяло(в областите: биоразнообразие, международни води и разрушаване на земната повърхност)

10

359000.00

491321.00

-

-

Обща парична стойност (в щатски долари) на услугите за чиста енергия предоставени на участниците в проектите или на обществото като цяло (в областта на изменението на климата)

5

144273.00

25030.00

-

-

Увеличаване на доходите на домакинствата в следствие на увеличени доходи или намалени разходи чрез проект на ПМП

46

1011927.00

1275954.27

-

-

Брой домакинства, които са се възползвали* от проект на ПМП

45

2193.00

912.00

-

-

Брой хора (независимо от пола), които са се възползвали от проект на ПМП

76

71180.00

18011.00

-

-

Брой ОО/НПО, участвали/включени в проект на ПМП

79

650.00

859.00

-

-

Брой ОО/НПО, формирани или регистрирани чрез проект на ПМП

4

1.00

4.00

-

-

Брой жени, участвали/ включени в проект на ПМП

68

44553.00

243824.00

-

-

Брой местни жители, участвали/ включени в проект на ПМП

5

1150.00

317.00

-

-

Иновативни финансови механизми създадени чрез проект на ПМП

5

4.00

4.00

-

-

Брой и видове връзки за подпомагане, установени с местните власти

63

281.00

325.00

-

-

Брой и видове връзки за подпомагане, установени с национални правителствени институции

52

80.00

136.00

-

-

Обща стойност на допълнителното финансово и друг вид подпомагане за нови инициативи чрез проект на ПМП (в щатски долари)

1

92000.00

-

-

Обща стойност на допълнителното финансово и друг вид подпомагане за поддръжка, разрастване и възпроизвеждане на проект на ПМП (в щатски долари)

3

173589.00

-

-